Knelpunten, ideeën en oplossingsrichtingen capaciteit ouderengeneeskunde in beeld

10 sep 2020

Zowel regionaal als in eigen vakgroepen van V&V-organisaties speelt het vraagstuk over hoe om te gaan met het verschil tussen de vraag naar de expertise van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) en de beschikbare capaciteit. Op basis van een extrapolatie van de zorgvraag, de afgegeven Wlz indicaties 2019 in de Zorgregio Nijmegen en een inschatting van de productiviteitsnorm van een SO, is een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit in 2040. Voor deze zorgregio betreft dit in het zwartste scenario ongeveer een verdubbeling van de benodigde capaciteit (1). Dit is exclusief de benodigde (extra) inzet van expertise van SO’s in de eerste lijn. Actie is dus noodzakelijk.

Stand van zaken augustus 2020

  • Banden aangehaald met ROSON (regio – vakgroep) | sinds juli 2019 in stuurgroep project;
  • Onderzoek uitgevoerd door de HAN: regionale knelpunten, ideeën en oplossingsrichtingen zijn in beeld gebracht die bijdragen aan het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit en expertise van SO’s (Eindrapport regionale arbeidsmarkt ouderenzorg, maart 2020);
  • Vier scenario’s uitgewerkt door de HAN t.b.v. aanpak van het capaciteitsvraagstuk;
  • Deelname aan landelijk kennisnetwerk m.b.t. capaciteitsvraagstuk SO’s (Erasmus – W&T);
  • 18 mei 2020 is het deelproject ‘effectieve inzet SO in de eerste lijn’ zoals opgenomen in de ‘Aanvraag transitiemiddelen 2020’ van gestart gegaan. Naam project: EPOS.

Doorkijk naar 2020 – 2022
Samen met de ROSON (de regiovakgroep van specialisten ouderengeneeskunde in de zorgregio Nijmegen) wordt een aantal actielijnen in 2020 – 2022 verder uitgewerkt.
Gezien de aanwezigheid van COVID – 19 en de impact hiervan op onze zorgteams stellen wij voor om onze ambitie te beperken tot een viertal projecten die divers zijn van omvang:

  • Optimale SO inzet in de eerste lijn
  • Verkenning scenario’s inrichting anw – dienstenstructuur
  • Verkenning visie op regionale opleidingscapaciteit i.s.m. VOSON
  • Optimaal interprofessioneel samenwerken (omvat o.a. thema’s als taakherschikking en versterken zorgteam)

Toelichting volgt tijdens de V&V- agendatafel op 14 september.

Meer informatie
Meer over dit project vind je hier. Of je kunt rechtstreeks contact opnemen met Martine Heerkens via m.heerkens@zzgzorggroep.nl of 06 – 101 57 617

1) Deze inschatting is exclusief geplande uitstroom (AOW) en verwachte instroom door afronding opleiding SO alsook het effect van interventies zoals taakherschikking, toename opleidingscapaciteit e.d.