Downloads & publicaties

Op deze pagina vind je alle publicaties en documenten rondom het actieprogramma Waard om voor te werken!

• Gepubliceerde artikelen rondom acties en projecten
• Verslaglegging Adviescommissie
• Onderzoeksverslagen
• Nieuwsupdates
• Huisstijldocumenten Waard om voor te werken!


ARTIKELEN ACTIES EN PROJECTEN

Vitaliteit en werkplezier als motor voor een hoog presterende VVT-sector 
Vier zorgorganisaties zijn in samenwerking met HPO Center in 2019 gestart met de actie Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen. De aanpak en eerste analyses staan uitgebreid beschreven in dit artikel: Vitaliteit en werkplezier als motor voor een hoog presterende VVT-sector.

Organisatiebuddy:
Kort én krachtig inwerken: Een goed begin voor tijdelijke collega’s
Ten tijde van de eerste coronagolf schreef Projectmanager Matteo Kooman, projectmanager van het organisatiebuddyproject, de vier belangrijkste tips voor het inwerken van tijdelijke collega’s. Je leest de tips hier: Kort én krachtig inwerken: Een goed begin voor tijdelijke collega’s


VERSLAGLEGGING COMMISSIE WERKEN IN DE ZORG

Advies commissie werken in de zorg
Op 15 oktober 2019 vond een gesprek plaats tussen de commissie Werken in de Zorg en een gespreksdelegatie vanuit Waard om voor te Werken’. In het gesprek tussen de commissie en de gespreksdelegatie is gereflecteerd op de gezamenlijke ambities, doelen vooruitgang van Waard om voor te werken!. Het gesprek was het tweede van een reeks, waarbij de inzet van de commissie is om een aantal jaren mee te denken en te adviseren over te nemen stappen, om goede praktijken te identificeren en te delen en om knelpunten en ontwikkelvragen te signaleren en te agenderen. Aan de hand van het gesprek heeft de commissie een beeld kunnen vormen van de wijze waarop we met Waard om voor te werken! samen werken aan het arbeidsmarktvraagstuk. Het laatste verslag lees je hier: Advies commissie werken in de zorg


ONDERZOEKSVERSLAGEN

Zelfregie als uitgangspunt in het beroepsonderwijs

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in Zorg en Welzijn is in het najaar van 2019 een kwalitatief onderzoek gedaan naar de trends en ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in onze regio. De (19) interviews bij zeven verschillende mbo- en hbo-onderwijsinstellingen, geven een inkijkje hoe de onderwijspartners samen met het werkveld de afgelopen jaren aan de slag zijn gegaan om innovatief en vernieuwend af te stemmen op de vraag van nu en de toekomst. Lees het onderzoeksverslag: Zelfregie als uitgangspunt in het beroepsonderwijs

RaaT van Impact: ‘De impact van acties Waard om voor te werken 2019’.
In 2019 hebben de zes leden van de RvI de implementatiegraad van de acties van Waard om voor te werken! binnen de aangesloten organisaties onderzocht. Met dit onderzoek helpt de RvI organisaties inzicht te verkrijgen in de mate van impact van de acties van Waard om voor te werken! binnen hun eigen organisatie, en hoe ze dat kunnen aanscherpen.
Je leest de onderzoeksresultaten hier: RaaT van Impact: ‘De impact van acties Waard om voor te werken 2019’.

Verkenning ‘Zorginnovatie centrum Verpleging & Verzorging’
Zorgtechnologie en de adaptatie daarvan dragen bij aan het oplossen van de arbeidsmarkttekorten. We verkenden regionaal wensen en draagvlak voor een gezamenlijk ‘Zorginnovatie Centrum’. Het was daarbij nadrukkelijk de bedoeling om aan te sluiten bij het bestaande regionale initiatieven, te versnellen en elkaar te versterken bij de duurzame implementatie in de praktijk. Samen experimenteren, leren en de kansen die innovatie biedt duurzaam naar de praktijk brengen. De verkenning is een initiatief van Rijnstate, Radboudumc en WZW, ondersteund door de provincie Gelderland.
Het rapport lees je hierZorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging in Midden- en Zuid-Gelderland

Onderzoeksverslag ‘Plek voor stage’
In het verdiepend onderzoek naar stageproblematiek ‘Plek voor stage’ zijn de knelpunten rondom de stageproblematiek en kansen en oplossingsrichtingen in beeld gebracht. In samenwerking met het roc worden concrete oplossingsrichtingen opgepakt. Je leest de onderzoeksresultaten hier: ‘Verdiepend onderzoek Plek voor stage’

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn
Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn startte halverwege 2019.  Landelijk hebben zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties aan het onderzoek deelgenomen, in onze regio waren dat er ongeveer 40. De database is gevuld met ruim 16.000 respondenten. Resultaten van het onderzoek lees je in de Regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2021NIEUWSUPDATES V&V
Om elkaar goed op de hoogte te houden delen deelnemende V&V-organisaties de stand van zaken van acties of projecten aan de V&V-tafels en middels nieuwsupdates.
Nieuwsupdate V&V Nijmegen september 2020
Nieuwsupdate V&V Arnhem en Foodvalley september 2020


HUISSTIJLDOCUMENTEN ACTIEPROGRAMMA
Het is in het gezamenlijk belang van alle deelnemers en betrokkenen bij het regionaal zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken! om het actieprogramma zo eenduidig mogelijk te presenteren. Alleen dan kunnen we de impact van Waard om voor te Werken! in onze regio het beste voor het voetlicht brengen. Onderstaande documenten kunnen projectmanagers en communicatieprofessionals van deelnemende organisaties van Waard om voor te werken! gebruiken bij de communicatie over gezamenlijke acties en projecten. Nieuwe corporate communicatiemiddelen (banners, website, nieuwsbrief, uitnodigingen, flyers, posters) worden ontwikkeld en gefaciliteerd door communicatie van team WZW.

Huisstijl downloads
Basis PowerPointpresentatie | huisstijl WovtW
Basis Word-document | huisstijl WovtW
Huisstijlhandboek Waard Om Voor Te Werken!.docx

Visualisatie actieprogramma Waard om voor te Werken!
De wijze waarop we vanuit gezamenlijk eigenaarschap in de regio samenwerken aan de maatschappelijke en regionale opgave in Zorg en Welzijn in beeld: Praatplaat Waard Om Voor Te Werken

Visualisatie Acties V&V Organisaties Regio’s Arnhem & Foodvalley
De V&V regio’s Arnhem en Foodvalley brachten alle gezamenlijke acties van V&V in deze subregio’s in beeld: Visual Acties V&V Organisaties Regio’s Arnhem & Foodvalley

Profile
Daniëlle Pepels
Communicatieadviseur