Tafels goed werkgeverschap

Aan de tafels Goed werkgeverschap gaan bestuurders en HR-managers in gesprek over goed werkgeverschap en visievorming. Het is een groot netwerk met korte lijnen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke en regionale opgave. Er worden duurzame samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal, sub-regionaal, branche-overstijgend en branchespecifiek-niveau. Het delen van visies, kennis, ervaring en acties leidt tot regionale verbreding, versnelling en vergroting. Men weet elkaar steeds sneller te vinden en relevante vragen en mogelijke oplossingen worden in gezamenlijkheid opgepakt. ​​De agendatafels worden gefaciliteerd door WZW. Er zijn zes tafels:​

1. Bestuurderstafel​
​​2. Agendatafel regionale ziekenhuizen​​
​​​3. Agendatafel V&V (i.s.m. zorgkantoren)​
​4. Agendatafel Jeugdzorg
5. Agendatafel Welzijn (i.s.m. Sociaal werk Nederland)
6. Agendatafel GGZ 

​​1. Bestuurderstafel ​
Sinds 2017 wordt jaarlijks een informeel diner georganiseerd speciaal voor bestuurders in Zorg en Welzijn in regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Bestuurders gaan met elkaar in gesprek over gezamenlijke thema’s én er wordt altijd een inspirerende spreker uitgenodigd. Hét moment om tijdens een goed diner over de grenzen van ieders branche heen, open met elkaar in gesprek te gaan en het netwerk te verstevigen. Een avond waarop bestuurders met elkaar gezamenlijke belangen verkennen en vooruitblikken op toekomstige samenwerking op de arbeidsmarkt. ​Bestuurders krijgen een persoonlijke invitatie voor het diner.

2019: ​​Werken vanuit de bedoeling | Spreker: Wouter Hart | spreker en schrijver van het boek “Anders vasthouden”
​2018: Innoveren door fouten maken | Spreker: Paul Smit​ | filosoof en cabaretier
​​2017: Technologie | Spreker: drs. Willem Peter de Ridder​ | schrijver, spreker en adviseur over onder meer: strategie en innovatie, de vierde Industriële Revolutie, digitale transformatie en de impact van nieuwe technologie op organisaties en sectoren.

Meer weten?
Neem contact op met Pascalle Neijenhuis via: p.neijenhuis@wzw.nl of 026 – 38 989 83

2. Agenda​tafel regionale ziekenhuizen
Vijf maal per jaar vindt de agendatafel regionale ziekenhuizen plaats. Aan deze agendatafel wordt door HR-managers kennis, informatie en ervaring gedeeld over uiteenlopende (actuele) thema’s. Het onderwerp is sterk afhankelijk van het moment en de actualiteit. Tijdens de coronacrisis was op- en afschaling van de capaciteit en de zorgbonus bijvoorbeeld onderwerp van het gesprek. Alle ziekenhuizen in de regio zijn aangesloten: ​CWZ, Radboudumc, Klimmendaal, Rijnstate Ziekenhuis, Sint Maartenskliniek, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Er wordt gewerkt met een wisselende agendabeheerder. Twee weken voorafgaand aan de agendatafel wordt telefonisch bij de deelnemende HR-managers geïnventariseerd welke onderwerpen er op de agenda gewenst zijn.  Besproken thema’s in 2020:

  1. Leiderschapsprogramma’s
  2. ZZP’ers in kritische zorgfuncties
  3. Thuiswerkbeleid
  4. Duurzame inzetbaarheid

Meer weten?
Neem contact op met Susanne Haarsma via: s.haarsma@wzw.nl of 06 – 835 66 750


3. Agendatafels V&V
​​
In 2018 heeft minister de Jonge van VWS het programma Thuis in het Verpleeghuis bekend gemaakt. Kern van dit programma is de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen teneinde de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren. Er is € 2,1 miljard beschikbaar gesteld om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg en het oplossen van knelpunten daarbij.

De implementatie van het kwaliteitskader heeft daarmee een forse impact op het arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt in de V&V. Voor elke regio (Nijmegen, Rivierenland, Arnhem en Foodvalley) is dit een complex vraagstuk dat vraagt om een krachtige samenwerking tussen werkgevers, zorgkantoren en onderwijsinstellingen. In 2019 zijn de transitiemiddelen toegekend en acties gestart die zijn ondergebracht in addenda van het actieprogramma Waard om voor te werken! V&V agendatafels worden regelmatig georganiseerd om samenwerkingsvraagstukken op te pakken en de ontwikkelingen van de acties binnen de addenda van het Actieprogramma te bespreken, aan te scherpen en te verbreden. V&V-organisaties in alle vier de regio’s zijn breed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de zorgkantoren Menzis en VGZ (begeleidt door Waardigheid & trots) en onderwijsinstellingen betrokken bij de agendatafels V&V.

Meer weten?
Neem contact op met Susanne Haarsma via: s.haarsma@wzw.nl of 06 – 835 66 750, of met Jennifer de Boer via j.deboer@wzw.nl of 06 – 828 347 08


4. Agendatafel Jeugdzorg
In november 2020 vond de eerste agendatafel Jeugdzorg plaats. Het bespreken van regionale prioriteiten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken voor de Jeugdzorg stond in deze eerste bijeenkomst centraal. Tijdens de volgende bijeenkomst in Q1 2021, wordt hierin focus aangebracht om te komen tot een concreet uitvoerbare agenda.

Meer weten?
Neem contact op met Willem Rutgers via: w.rutgers@wzw.nl of 06 – 834 44 582


5. Agendatafel Welzijn

Op 7 mei 2020 vond de eerste verkennende bestuurdersbijeenkomst plaats, georganiseerd door Sociaal Werk Nederland en WZW.  Tijdens deze bijeenkomst is geïnventariseerd of en hoe we de samenwerking en verbinding tussen Zorg en Welzijn in de regio sterker kunnen maken. Daarnaast is onderzocht welke arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Meer weten?
Neem contact op met Willem Rutgers via: w.rutgers@wzw.nl of 06 – 834 44 582


6. Agendatafel GGZ
De eerste gesprekstafel wordt in Q1 2021 georganiseerd voor alle HR-verantwoordelijken van de GGZ-organisaties. Na verkenning van gedeelde arbeidsmarktvraagstukken wordt een gezamenlijke agenda aan de bestuurders voorgelegd om breed draagvlak voor regionale samenwerking te bespreken. Uiteraard zijn bestuurders ook welkom om deel te nemen aan deze eerste GGZ-tafel.

Meer weten?
Neem contact op met Pieternel van Heijst via: p.vanheijst@wzw.nl of 026 – 38 989 83


Beoogde nieuwe tafels:

  • Agendatafel Gehandicaptenzorg
  • Agendatafel eerste lijn

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Pascalle Neijenhuis
Directeur-bestuurder WZW