Persoonsvolgende zorg

Vraagsturing & eigen regie
In Nederland beschikt vrijwel iedereen vrij over zijn eigen salaris, uitkering of andere inkomensbron. Eenmaal in het verpleeghuis verandert dat, want het verpleeghuis bepaalt de manier waarop het Zorgzwaartepakket (ZZP) uitgegeven wordt. Het individueel persoonsvolgend budget (iPVB) laat de intramurale zorgvragers zélf beschikken over hun budget. Het iPVB biedt daarmee de mogelijkheid om intramuraal 100% persoonsvolgend te werken én de kwaliteit van de zorg verder te vergroten [1]. Het werken met de drie principes van het iPVB, vraagsturing, eigen regie en kostprijzen – wordt ook wel de derde grote stap in de Modernisering OuderenZorg genoemd.

Breder in de regio
In onze regio werd het iPVB bij Norschoten in Barneveld als eerste toegepast. Omdat andere V&V-organisaties geïnteresseerd zijn geraakt door de resultaten bij Norschoten, wordt deze manier van werken breder in de regio opgepakt. Organisaties zijn geprikkeld doordat het iPVB de regie (weer) terug legt bij medewerker en bewoner. Ook nemen de administratieve taken voor zorgmedewerkers significant af. De manier van ‘anders werken’ draagt bij aan het werkgeluk en behoud van de zorgprofessional.

Hoe werkt het?[2]
Met het Individueel Persoonsvolgend Budget (iPVB) gaan we met de zorgvrager in gesprek over de zorg, welzijn en dienstverlening die gewenst & noodzakelijk is bínnen de mogelijkheden van het beschikbare budget. De uitkomst van dit overleg is een zorgpakket op maat dat voldoet aan de volgende criteria:

 1. Het is wat de zorgvrager wenst dankzij haar zijn eigen inbreng
 2. Het is wat nodig is op grond van de inbreng van de zorgprofessional
 3. Het is een terecht beroep de Wet Langdurige zorg (Wlz) of Volledig pakket thuis (VPT)

Het iPVB biedt een medewerker en zorgorganisatie een inzicht in:

 1. Wat er kán binnen de euro’s van het ZZP/VPT
 2. Optimalisatie van de formatie per afdeling
 3. Transparante & volledige informatie voor werkplanning en rooster

Doelstellingen
Het iPVB brengt zowel ‘het zachte’ (de vraaggestuurde zorg) als ‘het harde’ (tijd en kostprijs) in kaart.
De bewoner, familie, medewerker en organisatie weten zo wat de bewoner wenst, objectief nodig heeft en hoeveel dat kost. Het iPVB maakt bovendien het in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg genoemde leefplezier inzichtelijk en meetbaar in het wat en hoeveel tijd dat kost. Expliciete aandacht besteden aan het welzijn van bewoners is één van de hoofddoelen van het iPVB.
Doelen van werken volgens de drie iPVB principes voor de zorgprofessional zijn:

 • Het beroep van de zorgprofessional (weer) aantrekkelijk(er) maken en de kennis van de zorgmedewerker centraal
 • Toename van het werkplezier van zorgmedewerkers
 • Inzichtelijke & meetbare begrenzing aan de werkdruk
 • Inhoudelijk doel: welzijn & inzet kwaliteitsmiddelen inzichtelijk maken.


Beoogde resultaten

 • Care en cure komen náást elkaar te staan
 • Gespreksvoering vindt voortaan plaats vanuit vraagsturing
 • Vraagsturing omgezet naar formatie geeft normale werkdruk
 • Kwaliteitskader leefplezier & welzijn worden zichtbaar
 • Regie voor zorg- en welzijn-behandeling liggen bij medewerker en bewoner
 • Volume ouderenzorg objectief in beeld brengen
 • Vraagsturing wordt gefaciliteerd met instrumenten voor bedrijfsvoering
 • Bewijslast ophalen ten behoeve van benchmark

[1] Bron: https://ipvb.nl/over-het-ipvb/
[2] Bron: https://ipvb.nl/over-het-ipvb/

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Marc Willem de Witte
Projectmanager
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken