Optimaal benutten capaciteit ouderengeneeskunde

Landelijk, regionaal en in vakgroepen speelt het vraagstuk over hoe om te gaan met het verschil tussen de vraag naar de expertise van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de beschikbare capaciteit. Naar verwachting zal dit verschil in de toekomst toenemen door een sterkere groei van de vraag (zowel uit het verpleeghuis als uit de wijk) ten opzichte van de aantallen SO’s. Om de continuïteit van zorg en behandeling in de regio te waarborgen hebben de bestuurders uit de zorgregio Nijmegen het initiatief genomen om in gezamenlijkheid te zoeken naar duurzame oplossingen. Aanvullend op de interventies die bovenregionaal worden opgepakt door bijvoorbeeld het programma Waardigheid en Trots en Verenso.

Knelpunten en oplossingsrichtingen in beeld
In dit kader heeft de HAN in 2019 regionale knelpunten, ideeën en oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Zowel landelijk als lokaal onderzoek laten zien dat taakverschuiving tussen disciplines, goede praktijkvoering (facilitering) en gerichte samenwerkingsafspraken bijdragen aan het oplossen van dit arbeidsmarktvraagstuk. In het rapport Eindrapport regionale arbeidsmarkt ouderenzorg, zijn door de HAN de bevindingen uit het regio – onderzoek opgetekend.

Samen met de ROSON (de regiovakgroep van specialisten ouderengeneeskunde in de zorgregio Nijmegen) worden verschillende actielijnen in 2020 – 2022 verder uitgewerkt.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Martine Heerkens
Contactpersoon
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken