Inrichten (kennis)infrastructuur probleemgedrag en Wet zorg en dwang (regio Nijmegen)

Ouderen met een psychogeriatrische aandoening die in een verpleeghuis wonen, vertonen bijna allemaal één of meerdere symptomen van gedrag die problemen kunnen opleveren voor de persoon zelf en/of zijn omgeving (R. Wetzels 2011, Trimbos 20181). Ook in de woonzorglocaties gericht op somatiek zien we probleemgedrag.

Geconfronteerd worden met probleemgedrag lijkt inherent aan het werken in het verpleeghuis. De bepalende factor of en in hoeverre het gedrag als probleem wordt ervaren, is niet het gedrag zelf maar het effect van het gedrag. In hoeverre gedrag als probleem wordt ervaren is daarnaast afhankelijk van de context en van de waarneming en verwachtingen van de betrokkenen. Enerzijds is probleemgedrag niet te voorkomen omdat het vaak juist de reden is voor een opname in een instelling. Anderzijds is het ontstaan of blijven bestaan van probleemgedrag wel te beïnvloeden.

De ervaring en expertise met betrekking tot het voorkomen en het hanteren van probleemgedrag van de tien V&V-organisaties uit de regio Nijmegen wordt in beperkte mate met elkaar gedeeld. Dit terwijl de problematiek vergelijkbaar is. Regionaal is alleen de consultatiefunctie ingeregeld wanneer sprake is van zeer problematisch probleemgedrag. Dit betreft een reactieve maatregel. Voor zowel cliënten als zorgteams is winst te behalen door werkzame interventies te delen uit de voorliggende fase.

Doel
Het doel van deze actie is erop gericht dat organisaties die een behandelverantwoordelijkheid dragen elkaar ondersteunen door op regionaal niveau de beschikbaarheid van de externe deskundigheid samen te organiseren. Door het bundelen van praktijkervaring, inspanningen en expertise op regioniveau gaan zij effectief om met beschikbare middelen en expertise (capaciteit).

Beoogde resultaten
Een duurzame (kennis)infrastructuur waardoor:

  • Praktijkervaring en pilotresultaten m.b.t. het omgaan met probleemgedrag worden gedeeld met de tien V&V-organisaties. Trends en ‘best practices’ worden geïdentificeerd. Deze inzichten worden vervolgens benut om gericht te kunnen interveniëren;
  • Kennis en praktijkervaring over het voorkomen van onvrijwillige zorg alsook zo snel mogelijk afbouw ervan voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening worden gedeeld tussen de tien V&V organisaties (intercollegiale toetsing). Waar mogelijk trekken de organisaties gezamenlijk op bij de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Zoals scholing, coaching en communicatie naar derden.
  • De beschikbaarheid van een extern deskundige in het kader van de Wzd wordt onderling geborgd door de V&V-organisaties uit de zorgregio Nijmegen die een behandelverantwoordelijkheid dragen;
  • Het afgeven van een medische verklaring ten behoeve van een Inbewaringstelling (IBS), rechterlijke machtiging (RM) of een verlenging van een RM in regio Nijmegen is geborgd, passend bij de reeds bestaande infrastructuur (crisisdienst ProPersona);
  • Op termijn kan de kennisinfrastructuur mogelijk ook door de eerste lijn benut worden.

Nieuwsbrieven
• Nieuwsbrief Wet Zorg En Dwang November
• Aanvraag Medische Verklaring RM 9 Dec 2020
• Nieuwsbrief Wet Zorg En Dwang September

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Sanneke Bolder
Projectleider
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken